Coach

Meer doen met minder geld: 5 tips voor verhoging werkkapitaal


Meer doen met minder geld: 5 tips voor verhoging werkkapitaal


Soms heb je bijkomend werkkapitaal nodig voor de betaling van je leveranciers, opbouw van bijkomende voorraad of betaling van het loon van je medewerkers.


Via deze blog wil ik je 5 tips meegeven om het werkkapitaal binnen de onderneming te verhogen.


1.     Afstemmen klant en leverancierskrediet:

Op basis van de kasstroomvoorspelling van je onderneming, kan je zien wat doorgaans de duurtijd is tussen een klanten en leveranciersbetaling.  Het is aangewezen om te trachten deze duurtijd te minimaliseren.


Dit kan je doen door:


– Inzicht te krijgen in de effectieve betalingstermijnen van de diverse klanten, nagaan welke betalingstermijnen redelijk zijn en welke niet en vervolgens actie te gaan nemen om deze betalingstermijnen in te korten of voorschot op te vragen, ….
– Inzicht te krijgen in de betalingstermijnen van leveranciers en actie te plegen om betalingsuitstel te bekomen,….


2.     Factoring:

Indien u B2B werkt, kunt u opteren voor factoring. 


Factoring is een financieringstechniek waarbij men de verkoop facturatie en het bijhorend risico over draagt aan een gespecialiseerd bedrijf.  In ruil voor een vergoeding ontvangt de ondernemer zijn gelden doorgaans 85% als voor voorschot en de finale 15% als de klant betaalt.


Deze techniek kan interessant zijn omdat de kredietfaciliteit meegroeit met de omzet.  Eenmaal opgezet is de formule flexibel en snel.  Daarnaast kan men onafhankelijk verder werken zonder veel administratieve impact.


Met de extra middelen kan je leveranciers betalen of indien gewenst voorraden opbouwen of personeel betalen.


Daarnaast kan men bijkomende diensten vragen zoals incasso van klantenvorderingen en verzekering tegen faillissement.


 3.     Werken op tijdig en efficiënt incasso van openstaande klantenbetalingen:

Om ervoor te zorgen dat klanten tijdig betalen, dient men een degelijk incassoproces te installeren en dit proces rigoureus aan te houden.  Dit proces kan volgende zaken bevatten:


– De klant bewustmaken van tijdige betaling door het versturen van aanmaningen tot betaling.
– Beroep doen op gespecialiseerde incasso diensten zoals Intrum Justitia, Unpaid,…
– Een kost voor laattijdig betalen aanrekenen of juridische paden bewandelen zoals advocaat of deurwaarder.


4.     Werken op klanten die later of niet betalen:

Door het voorafgaand financieel screenen van de balans en resultatenrekening, kan men anticiperen op betalingsmoeilijkheden.


Hierbij is het raadzaam om op volgende niveau’s de klant te gaan beoordelen:


– Liquiditeit: Dit geeft aan of een bedrijf over voldoende liquide middelen beschikt om korte termijn (< 1 jaar) betalingsverplichtingen te voldoen.


– Rentabiliteit: Wat is de winst per geïnvesteerde euro in het bedrijf. Hoe hoger, hoe interessanter voor beleggers, bankiers, investeerders.


– Solvabiliteit: Geeft aan of een bedrijf al haar schulden kan terugbetalen als het stopt of failliet gaat.


Vooral het niveau van liquiditeit kan inzicht bieden wat de kans is op betalingsproblemen in de nabije toekomst.


5.     Voorraadbeheer verbeteren:

Binnen nogal wat bedrijven zit slapend (niet actief) kapitaal onder de vorm van productievoorraden binnen het bedrijf.


Hierbij wil ik enkele inzichten meegeven omtrent deze voorraden:


1. Voorraad en verkoop op elkaar afstemmen:


Om te weten te komen van welke voorraden je relatief veel in huis hebt, kan het interessant zijn om te berekenen hoeveel omzetdagen voorraad je hebt voor een bepaald product.


Dit kan een objectieve parameter zijn om te beslissen vooraf op of af te bouwen.


2. Voorraadevolutie nazien:


Het kan aangeven zijn om de evolutie van de voorraadbedragen na te zien en deze ook in verband te brengen met de omzet evolutie. 


Hierdoor kan men zien of de verhouding voorraad en omzet eerder stijgend, dalend of stabiel is.


3. Inzicht in snel en traag roterende voorraad:


Enerzijds kan een inzicht in snel roterende voorraad waardevol zijn omdat het aangeeft dat deze producten snel verkoopbaar zijn.  Anderzijds kan een inzicht in traag roterende voorraad waardevol zijn omdat het aangeeft welke producten eventueel op termijn verouderd zijn en mogelijks onverkoopbaar.


Indien de traag roterende voorraden tijdig worden ontdekt kunnen eventuele promo acties worden ingepland om de voorraad aan te zwengelen.


4. Evolueren naar ‘just in time’ voorraad:


Het principe van ‘just in time’ (vind zijn oorsprong in de automobiel) is om zo weinig mogelijk voorraad aan te houden en bij start van de fabricage van het product, de voorraad per afroep te laten toeleveren.


Rekening houdend met bovenstaande zou ik je sterk aanraden om op zoek te gaan naar een financieel raadgever voor specifieke vakgebieden binnen uw bedrijf.
Mogelijks kost een goed expert je tijdelijk wat meer maar op termijn is de waarde die hij kan toevoegen aan je bedrijf een fractie van zijn of haar prijs
Ik ben benieuwd te horen of jij de nood inziet aan bijkomende financiële expertise ?


Vind je dit artikel interessant, deel het met zoveel mogelijk ondernemers binnen jouw netwerk !


Ik hoop van harte dat het zorgt voor bijkomend inzicht !


Hou je goed !


Guido Vandaele, zaakvoerder van G-Perform – Financiële training, coaching en realisatie financiële projecten
guido@g-perform.com
Neem een kijkje op de website: www.g-perform.com


.